Quạt hướng trục motor nằn ngoài đường gió (Bifurcated fans) - Thiên Hạt