Quạt Hướng Trục Motor Nằm Ngoài Đường Gió (Bifurcated fans) - Thiên Hạt