Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Hạt - Ebmpapst, quạt LTi, thiết bị Comelit, Schneider