Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Hạt - Lịch sử phát triển